Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují práva a povinnosti KUPUJÍCÍHO a PRODÁVAJÍCÍHO v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.krocetka.cz. 

Všechny informace o zpracování osobních údajů Kupujícího jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.

Komunikace a uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím probíhá na dálku (prostřednictvím emailu/webových stránek www.krocetka.cz), bez současné fyzické přítomnosti Kupujícího a Prodávajícího.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co bylo dohodnuto v rámci procesu nákupu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. ZÁKLADNÍ POJMY

1.1 Celková cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

1.2 E-shop je internetový obchod provozovaný Prodávajícím na adrese www.krocetka.cz, fyzická adresa: Sukova 1324, 251 01 Říčany, na kterém bude probíhat nákup Zboží;

1.3 Prodávající: Irena Světlíková, IČ: 75460581, se sídlem Sukova 1324/2, 251 01, Říčany, e-mail krocetka@krocetka.cz, telefonní číslo (+420) 723 046 269, právními předpisy označovaná jako Prodávající;

1.4 Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Prodávajícím;

1.5 Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu, a je uzavřena ve chvíli, kdy od Nás obdržíte potvrzení Objednávky;

1.6 Kupující je osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

1.7 Zboží je vše, co můžete nakoupit na www.krocetka.cz.

1.8 Bankovní spojení:

a) účet pro platby v CZK: 1046269026/3030 (AirBank a.s.)

b) účet pro platby v EUR: 1046269034/3030 (AirBank a.s.)

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1 Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu www.krocetka.cz.

2.2 Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží, budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2 Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3.3 K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vyplnili Objednávkový formulář. V tomto formuláři musí být uvedena Vaše platná emailová adresa, prostřednictvím které Vám následně zašleme údaje k bankovnímu převodu a po připsání správné částky na účet i zakoupené zboží ve formátu pdf.

3.4 V průběhu tvorby návrhu Objednávky můžete až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Závazně objednat“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami a dále se Zásadami ochrany Vašich osobních údajů, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Závazně objednat“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

3.5 Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a pokyny k provedení bankovního převodu. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

3.6 V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.7 V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká Vám závazek k zaplacení Celkové ceny.

4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

4.1 Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě.

4.2 Celková cena je již konečná (Prodávající není plátce DPH).

4.3 Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny lze provést pouze bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 10 kalendářních dnů od data přijetí potvrzení objednávky.

4.4 Pokud budete požadovat Doklad o zakoupeném zboží, zašleme Vám jej emailem.

4.5 Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. 4.6 V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet.

5. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

5.1 Zboží Vám bude doručeno emailem ve formátu pdf.

5.2 Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky.

5.3 V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 V případě, že bude mít Zboží vadu, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.
6.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

b) na odstranění vady opravou Zboží;

c) na přiměřenou slevu z Ceny;

d) na odstoupení od Smlouvy.

6.3 V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a My vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a My zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

6.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

b) na odstranění vady opravou Zboží;

c) na přiměřenou slevu z Ceny.

6.5 Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.
Do tří dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.
6.6 O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, bude Vám vrácena Celková cena zpět, na Váš bankovní účet.
6.7 Uplatnění práv z vadného plnění a reklamace akce se řídí ustanovením §1810 a násl., §1820 a násl. a §2099 a násl. občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.
6.8 V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
6.9 V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
odstoupení od smlouvy
6.10 K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
6.11 V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu zaslaného na adresu Prodávajícího).
6.12 Lhůta k odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
6.13 V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy.
6.14 My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

7. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

7.1 Pokud jste spotřebitel, dle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na Váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s Námi vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u Nás poprvé.
7.2 Máte dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
8.2 Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu, přes kterou jste nás kontaktovali.
8.3 Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny.
8.4 V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
8.5 Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
8.6 Na Naši činnost nedopadají žádné kodexy chování dle §1826 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.2.2022.